We zijn erg trots dat 4.048 producenten en importeurs vertrouwen op Stichting OPEN!

Bijdragen aan kosten recycling en dit vermelden op factuur vanaf 1 juli 2023

Zoals bekend is Stichting OPEN verantwoordelijk voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten, inclusief zonnepanelen. Het tarief voor zonnepanelen gaan per […]

Voldoen aan de regels rondom zonnepanelen

De afvalbeheerbijdrage zonnepanelen gaat in 2023 omhoog. Hieronder staat de achtergrond en de antwoorden op de veel gestelde vragen. Staat […]

Voldoen aan de regels rondom elektrische apparaten en lampen

In artikel 10 van de Regeling AEEA staat dat minimaal 65% van de gemiddelde gewichtshoeveelheid elektrische en elektronische apparatuur die […]

Duurzaamheid

Wij zorgen voor een duurzame en milieubewuste verwerking van ingezamelde afgedankte elektrische apparaten. Na de inzameling vindt sortering van de […]

Communicatie & educatie

De komende jaren moet er veel meer e-waste worden ingezameld. Wij zorgen op allerlei manieren dat de consument weet waar […]

Ik wil meer weten

Neem contact op

 • Exporteer je elektrische apparaten voor hergebruik in het buitenland?

  Als exporteur van elektrische apparaten die kunnen worden hergebruikt in het buitenland, ben je volgens de Nederlandse wet- en regelgeving verplicht om te rapporteren aan het Nationaal (W)EEE Register. Later dit jaar kan dit ook via Stichting OPEN, zodat we je hierbij beter kunnen helpen. Ook keren we hier achteraf een administratieve vergoeding van €5 per ton voor uit. Jij helpt ons namelijk door inzicht te geven in de hoeveelheden die niet meer in Nederland beschikbaar zijn voor inzameling!

 • Exporteer je elektrisch afval voor verwerking in het buitenland?

  Als je elektrisch afval voor verwerking naar het buitenland exporteert ben je volgens Nederlandse wet- en regelgeving de kennisgever (de partij die de exportvergunning aanvraagt) en/of de producent (de partij waarbij het afval ontstaan is/de fysieke houder van het afval). Als kennisgever of producent ben je de laatste partij die in Nederland verantwoordelijkheid draagt over het afval en daarbij horen de volgende verplichtingen:

  1. Je zorgt ervoor dat het afval in het buitenland op een passende en hoogwaardige manier verwerkt wordt, in overeenstemming met het Nederlandse landelijke afvalbeheerplan.
  2. Je rapporteert de hoeveelheden elektrisch afval die je exporteert jaarlijks aan het Nationaal (W)EEE Register.

  Als je daarnaast maandelijks rapporteert aan Stichting OPEN, kunnen wij je hierbij helpen en keren we ook nog eens een administratieve vergoeding van €5 per ton uit. Jij helpt ons namelijk door eerder inzicht te geven in de hoeveelheden die in het buitenland worden verwerkt!

 • Product- en tarievenlijst 2023

  Deze kun je hier downloaden

 • Graag sluit ik mij aan bij Stichting OPEN, hoe doe ik dat?

  Van harte welkom! Je kunt je aanmelden via onze portal MyOpen. Een button staat rechtsboven op deze site. Heb je vragen, neem dan gerust contact op. Kijk op de Over ons-pagina voor het juiste telefoonnummer.

 • Dien ik als buitenlandse producent een gemachtigde aan te wijzen?

  Een buitenlandse producent die in Nederland elektrische of elektronische apparaten op de markt zet, kan zich direct aansluiten bij Stichting OPEN zonder een gemachtigde (Authorised Representative) aan te wijzen. Per 1 maart 2021 heeft Stichting OPEN de regie over het invullen van de producentenverantwoordelijkheid voor alle producenten (dus ook buitenlandse producenten). Met haar algemeen verbindend verklaarde afvalbeheerbijdrageovereenkomst geeft Stichting OPEN feitelijk invulling aan het doel van de Authorised Representative rol. Daarom is het in de ogen van Stichting OPEN niet nodig en minder efficiënt om een Authorised Representative aan te stellen.

  Aan buitenlandse producenten die voldoen aan de verplichtingen uit de afvalbeheerbijdrageovereenkomst van Stichting OPEN kan een compliance statement worden afgegeven die zij aan het eigen land kunnen overhandigen om aan te tonen dat zij handelen in overeenstemming met de Nederlandse regels omtrent de producentenverantwoordelijkheid over elektrische en elektronische apparaten. Voor meer informatie over de wijze waarop Stichting OPEN omgaat met de Authorised Representative lees ons statement.

  Natuurlijk staat het een buitenlandse producent vrij om een gemachtigde aan te wijzen, maar dit is zoals gesteld naar het oordeel van Stichting OPEN niet nodig.

 • Ik ben oud deelnemer van RTA, waar kan ik nu terecht met mijn afgedankte apparaten?

  Ben je al geregistreerd via myOPEN als deelnemer? Dan kan je gebruik maken van de kosteloze dienstverlening voor het ophalen van jouw afgedankte apparaten. De apparatuur kan aangemeld worden via mijnRTA.

 • Wij hebben afgedankte apparaten en / of lampen, kan ik deze door jullie laten afvoeren?

  Dat verschilt per situatie. Bespreek met de afdeling Operations de mogelijkheden. tel. 079 – 760 0600.

 • Hoe kan ik een professioneel elektrisch apparaat verantwoord afdanken?

  Een professioneel elektrisch apparaat kan je naar metaalbedrijven brengen. Soms ontvang je hiervoor een marktconforme prijs. Zie de Wecycle inleverpunten voor bedrijven op wecyclevoorbedrijven.nl. De vergoeding ontvang je van het metaalbedrijf met wie je de afspraak maakt. Bekijk -voor het wegbrengen- altijd op de site van het inleverpunt de informatie over openingstijden en eventuele aanvullende informatie! Wil je het elektrisch afval door ons gratis laten ophalen (zonder vergoeding), klik dan op Registreer op deze site.

 • Ik zet elektrische apparaten op de markt, moet ik aansluiten?

  Ja, als je als producent of importeur een elektrisch of elektronisch apparaat voor het eerst in Nederland in de handel brengt. De regie voor het invullen van de producentenverantwoordelijkheid ligt per 1 maart 2021 bij Stichting OPEN. Alle producenten van elektrische en elektronische apparaten moeten vanaf die datum hun wettelijke verplichtingen via Stichting OPEN vervullen. Op deze pagina lees je wanneer je als producent en / of importeur verantwoordelijkheid hebt, welke apparaten onder de regeling AEEA vallen en meer over de wetgeving. Als je moet voldoen, dan verwelkomen we je graag bij Stichting OPEN.

 • Vallen lampen onder de regeling?

  Ja, energiezuinige lampen vallen onder de regeling. De producentenverantwoordelijkheid voor lampen lag voorheen bij LightRec. Armaturen vielen al onder Stichting OPEN. Vanaf 1 januari 2023 vallen ook lampen onder Stichting OPEN. Aanmelden bij Stichting OPEN kan via de MyOPEN-button op deze site.

 • Wat is de afvalbeheerbijdrage en hoe werkt betalen?

  Stichting OPEN maakt jaarlijks vóór 1 december de tarieven van de diverse productcategorieën bekend voor het daaropvolgende jaar. Je betaalt, als je jaarlijkse factuur meer dan Eur 1200,00 bedraagt, maandelijks een voorschot. Deze is afhankelijk van de te verwachten Put-On-Market (POM) van een jaar. Aan het begin van elk nieuw kalenderjaar doe je opgave, dus begin 2022 kan je 2021 rapporteren. Vervolgens vindt er een verrekening plaats. Dit voorschot is nodig om gedurende het jaar het inzamelen, transporteren, sorteren en verwerken van AEEA te kunnen laten uitvoeren.

  Door de afvalbeheerbijdrage is er een zogenoemd level playing field. De tarieven staan vast, er zijn geen kortingen. Hier vind je de tarieflijst 2021.

   

   

   

 • Hoe is de afvalbeheerbijdrage opgebouwd?

  De zogenoemde afvalbeheerbijdrage is het bedrag dat iedere producent en importeur van elektrische en elektronische apparaten verplicht is af te dragen aan Stichting OPEN. Dit is gebaseerd op de hoeveelheid elektrische en elektronische apparaten die een producent en / of importeur op jaarbasis op de markt zet.

  De afvalbeheerbijdrage is opgebouwd uit operationele kosten, systeemkosten en een vaste bijdrage. De operationele kosten zien onder meer op de kosten voor inname, transport, sortering en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparaten. De systeemkosten zien op de kosten voor organisatie, communicatie, onderzoek, controles en audits e.d. De vaste bijdrage bestaat uit een vast bedrag per producent of importeur van kosten die niet zijn inbegrepen bij de operationele kosten of de systeemkosten zoals de bijdrage aan het Nationaal (W)EEE Register (NWR). Voor rapportagejaar 2021 bedraagt de bijdrage aan het Nationaal (W)EEE Register EUR 100. Stichting OPEN brengt deze kosten direct als vast bedrag bij de producenten en / of importeurs van elektrische en elektronische apparaten in rekening en betaalt dit bedrag een-op-een aan het Nationaal (W)EEE Register.

   

 • Ik ben al aangesloten bij Stichting OPEN, hoe kan ik rapporteren?

  Je krijgt van ons een melding als het tijd is om te rapporteren. Natuurlijk mag je tussentijds altijd naar het portaal. Je vindt hier ook relevant nieuws. Je ziet de MyOpen button op deze site. Hier vind je bijvoorbeeld ook al je facturen terug.

 • Hoe weet ik wat grote- of kleine elektrische apparaten zijn?

  In de wetgeving, onze prijslijst en in het rapportagescherm zie je dat er onderscheid is tussen grote- en kleine elektrische apparaten. Hiervoor geldt:
  de indeling wordt bepaald door te kijken naar de buitenafmeting, ofwel de lengte, breedte of hoogte van het product.

  Bij > 50 cm, spreken we van Grote apparatuur.
  Als alle maten kleiner of gelijk zijn aan 50 cm dan valt dit in de categorie Kleine apparatuur.

  Deze indeling geldt niet voor armaturen. Voor armaturen maak je het onderscheid op basis van gewicht (> 750 gram of ≤ 750 gram). Beide indelingen vind je terug in de producten- en tarievenlijst 2021.

  Bij het bepalen van de afmeting van je apparaat neem je de lengte van de kabel niet mee. Als je bedrijf losse kabels (met of zonder stekker) verkoopt, meet je het formaat van de opgerolde kabel.

 • Hoe / wanneer gebruik ik AEEA-merkteken (doorgekruiste afvalbak)?

  Het AEEA-merkteken (of, met de Engelse afkorting, WEEE-merkteken), een doorgekruiste verrijdbare afvalbak, geeft aan dat het product niet als ongesorteerd afval mag worden weggegooid, maar gescheiden moet worden ingezameld met het oog op terugwinning en recycling. Het AEEA-merkteken moet met je identificatiemerk, zoals merknaam of handelsmerk, worden aangebracht op alle elektrische en elektronische apparatuur die in de EU in de handel wordt gebracht. Als het product na 13 augustus 2015 op de markt is gezet, dan kan je onder de doorgestreepte afvalbak een balk aanbrengen of de datum vermelden waarop het product in de handel is gebracht.
  De opschriften moeten op het product zelf worden gedrukt en moeten zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar zijn. Het merkteken mag alleen op de verpakking, de gebruiksaanwijzing of het garantiebewijs, in plaats van op het product zelf, worden aangebracht als het product te klein is of de werking ervan door de markering zou worden beïnvloed.

 • Hoe vul je de producentenverantwoordelijkheid in als je elektrische en/of elektronische apparaten distribueert van een buitenlandse fabrikant?

  Producenten en/of importeurs van elektrische en elektronische apparaten hebben een producentenverantwoordelijkheid voor de apparaten die zij op de Nederlandse markt in de handel brengen. Deze verantwoordelijkheid geldt voor de apparaten die onder de reikwijdte van de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparaten (Regeling AEEA) vallen. Deze producentenverantwoordelijkheid vult een producent in door zich aan te sluiten bij Stichting OPEN. Op basis van de Regeling AEEA is de producent de partij die een apparaat voor het eerst in Nederland in de handel brengt.

  In Nederland geldt deze producentenverantwoordelijkheid ook voor importeurs, die de apparaten bij een buitenlandse producent inkopen en deze apparaten vervolgens als eerste op de Nederlandse markt voor gebruik distribueren. Hierbij heeft de buitenlandse producent niet de mogelijkheid om de producentenverantwoordelijkheid voor zijn apparaten van de distributeur over te nemen. Dit blijkt uit een uitgebreide motivering over dit punt van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (de Motivering Buitenlandse Fabrikant).

  De Motivering Buitenlandse Fabrikant staat haaks op de wijze waarop in veel Europese lidstaten wordt omgegaan met de opgaveverplichting van buitenlandse producenten en distributeurs. In diverse lidstaten kunnen buitenlandse producenten opgave doen over de aan de distributeurs geleverde Apparaten, waardoor distributeurs ontzorgd worden. In Nederland was dit voor de inwerkingtreding van de algemeen verbindend verklaring van de afvalbeheerbijdrageovereenkomst van Stichting OPEN (AVV EEA) bij diverse producentencollectieven (grotendeels onbewust) eveneens de gangbare praktijk.
  Voor de buitenlandse producenten die op deze wijze in Nederland opgave deden, zou het een onwerkbare situatie opleveren als zij per 1 maart 2021 hun administratie op een nieuwe wijze vorm zouden moeten geven.

  In dat kader heeft Stichting OPEN besloten om vanuit haar centrale regierol de gangbare praktijk te continueren, in dit overgangsjaar waarin de invulling van de producentenverantwoordelijkheid drastisch is veranderd voor producenten. Dit betekent dat buitenlandse producenten over 2021 opgave kunnen doen voor hun distributeurs. Om dubbelingen te voorkomen vraagt Stichting OPEN aanvullende informatie aan buitenlandse producenten over hun distributeurs. Daarnaast dienen buitenlandse producenten hun distributeurs op een juiste wijze informeren.

  Stichting OPEN heeft de vraag of de gangbare praktijk ook in 2022 toegepast mag worden voorgelegd aan het Ministerie van IenW. Inzet van Stichting OPEN is om aan te sluiten bij de Europese praktijk en om de Motivering Buitenlandse Fabrikant te wijzigen, zodat deze aansluit bij de gangbare praktijk. Een wijziging in de Motivering Buitenlandse Fabrikant draagt ook bij aan een verdere harmonisatie van de producentenverantwoordelijkheid binnen Europa. Hierdoor wordt het voor producenten, die in verschillende lidstaten actief zijn, eenvoudiger om aan hun producentenverantwoordelijkheid te voldoen.

  Registeren
  Producenten, importeurs of distributeurs kunnen zich hier registreren. Wil je je als buitenlandse producent registreren en opgave doen namens een distributeur, neem dan eerst contact met de distributeur op om dubbele registraties zoveel mogelijk te voorkomen.

  Vragen over de fabrikantenregeling? Neem dan contact met ons op.

 • Hoe werkt de exportrestitutieregeling?

  Wanneer afnemers van Nederlandse producenten en importeurs die zijn aangesloten bij Stichting OPEN EEA afnemen en deze EEA vervolgens exporteren terwijl over deze EEA via de Nederlandse producent/importeur afvalbeheerbijdrage is of wordt betaald aan Stichting OPEN, dan is sprake van onterechte afdracht. Deze EEA komt hoogstwaarschijnlijk na het einde van de levensduur niet in Nederland in de afvalfase terecht. Waardoor er geen kosten worden gemaakt voor inzameling en passende verwerking. Er is dan de mogelijkheid tot gedeeltelijke teruggave van de afvalbeheerbijdrage (Exportteruggave).

  Aangesloten producenten die aanmerking komen, kunnen zich, het hele jaar door, aanmelden voor de Exportteruggaveregeling. Met de Exportteruggaveregeling kan halfjaarlijks, over het voorafgaande half jaar, opgave worden gedaan van de daadwerkelijk geëxporteerde EEA. Voor meer informatie over de Exportteruggaveregeling klik hier. Let op dat je voldoet aan de voorwaarden. Zie hier het Controleprotocol. Aanmelden kan bij de afdeling Producenten Services via producenten@stichting-open.org.

 • Hoe werkt de exportrestitutieregeling van LightRec voor lampen?

  Lampen zijn tot 1 januari 2023 uitgezonderd van de Exportteruggaveregeling omdat voor lampen tot die datum nog een aparte algemeenverbindendverklaring geldt en deze productcategorie tot die tijd onder de verantwoordelijkheid van Stichting LightRec Nederland valt. Voor lampen geldt een aparte teruggaveregeling genaamd de exportrestitutieregeling. Exporteren jij en/of jouw afnemers ook lampen? Bekijk de exportrestitutieregeling dan hier.

 • Ik exporteer apparaten voor hergebruik of verwerking, hoe werkt dat?

  Als je bedrijfsmatig elektrische en elektronische apparaten (EEA) voor hergebruik exporteert dan ben je vanaf 2021 verplicht om dit te rapporteren. Deze geëxporteerde EEA wordt namelijk niet meer in Nederland ingezameld en mag daarom verrekend worden voor de te halen inzameldoelstelling. Door inzicht te geven in de hoeveelheden die door export hergebruik de Nederlandsemarkt verlaten, wordt het behalen van de inzameldoelstelling realistischer. Je kunt je aansluiten bij Stichting OPEN.
  Wanneer je bedrijfsmatig AEEA exporteert voor recycling dien je je tevens als verwerker te registreren in het Nationaal (W)EEE Register.

 • Hoe regel ik producentenverantwoordelijkheid in andere EU-lidstaten?

  Indien je bedrijf in meerdere Europese landen actief is, kun je ervoor kiezen de producentenverantwoordelijkheid bij één partij bijvoorbeeld WEEE Europe onder te brengen. Zij regelen contracten met de verschillende Europese inzamelsystemen en middels een online portaal kan gecentraliseerd je rapportage voor heel Europa worden gedaan.

  WEEE Europe is een joint venture van verschillende Europese collectieven, waaronder Stichting OPEN. Het bedrijf is gevestigd in Duitsland en is een one-stop-shop voor bedrijven die actief zijn in meerdere Europese landen.

  WEEE Europe biedt onder meer de volgende diensten:
  • Het regelen van de contracten met de verschillende Europese inzamelsystemen.
  • Een online portaal waarin gecentraliseerd de rapportage voor heel Europa kan worden gedaan.

  Voor meer informatie kan je terecht op de website van WEEE Europe of contact opnemen met Producenten Services van Stichting OPEN via e-mail of via telefoonnummer (079) 7600 630.

 • Kan ik een verzoek tot ontheffing van de AVV van Stichting OPEN indienen?

  Ja, dat kan als een bedrijf van oordeel is dat hij de inzameling en recycling van zijn producten zelf adequaat kan regelen, kan hij bij de minister een gemotiveerd en onderbouwd verzoek tot ontheffing van de AVV indienen. Hier tref je meer informatie over deze procedure.

 • Ik ken een producent en / of importeur die niet registreert, kan ik dat melden bij ILT?

  Ken je een partij die volgens jou producent en / of importeur van EEA is en die niet voorkomt in de lijst met geregistreerde producenten? Je kunt deze partij bij ons melden door te mailen of te bellen naar:

  Wij geven het vervolgens (na een check) door aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Zo zorgen we samen voor een eerlijk gedeelde verantwoordelijkheid.

  De inspectie is een overheidsinstelling. Stichting OPEN is niet verbonden aan ILT.

 • Ik ontvang post van Afvalbeheerstructuur AEEA B.V. (AEEA B.V.), zijn jullie dat?

  Ja, voor de contractering van de afvalbeheerstructuur heeft Stichting OPEN een inkooporganisatie opgericht genaamd Afvalbeheerstructuur AEEA B.V. (AEEA B.V.). AEEA B.V. is een 100% dochterorganisatie van Stichting OPEN en neemt de contractering en facturering voor haar rekening.