Artikel 1. Definities

AEEA: afgedankte elektrische en elektronische apparatuur als bedoeld in artikel 1, lid 1, sub c van de Nederlandse implementatiewetgeving van de Richtlijn 2012/19/EU van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (PbEU 2012, L 197/38);
Detaillist: de detaillist en/of de retailer aan wie Wecycle Diensten levert of de detaillist en/of de retailer die dit met Wecycle is overeengekomen, alsmede de detaillist en/of de retailer die aan Wecycle een opdracht van andere aard heeft verstrekt;
Diensten: diensten die Wecycle onder de Overeenkomst aan Detaillist levert en/of verricht;
Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen Wecycle en Detaillist betreffende de afname van Diensten door Detaillist van Wecycle, alsmede iedere opdracht die Detaillist aan Wecycle verstrekt, alsmede alle (rechts)handelingen die met één en ander verband houden;
Partijen: Wecycle en/of Detaillist;
Wecycle: Stichting Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten, handelend onder de naam Wecycle, een stichting statutair gevestigd en kantoorhoudende te (2719 EN) Zoetermeer aan de Baron de Coubertinlaan 7, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27184640 alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en alle overige rechtsbetrekkingen tussen Wecycle en Detaillist. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend indien en voor zover deze door Wecycle uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2
Wecycle is te allen tijde gerechtigd de tekst van deze algemene voorwaarden aan te passen en opnieuw vast te stellen. Alsdan is steeds de nieuwste tekst van de algemene voorwaarden van toepassing.

2.3
De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarvan Detaillist zich mocht bedienen, wordt door Wecycle expliciet van de hand gewezen.

2.4
Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Wecycle en Detaillist zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanleverregels AEEA

3.1
Detaillist zal te allen tijde de acceptatiecriteria en/of aanleverregels van Wecycle volgen en dienovereenkomstig handelen. Detaillist is verplicht zich ter zake de door Wecycle geleverde Diensten stipt te houden aan alle verplichtingen die voor Detaillist voortvloeien uit grond van de Richtlijn 2012/19/EU van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (PbEU 2012, L 197/38) alsmede alle daarop geënte en overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Detaillist vrijwaart Wecycle tegen alle aanspraken van derden, overheidsinstanties daaronder begrepen, indien en voor zover Detaillist zich niet stipt aan voormelde wet- en regelgeving en/of de acceptatiecriteria en/of aanleverregels van Wecycle houdt.

3.2
Detaillist is verplicht al het ingenomen AEEA in de daartoe ter beschikking gestelde inzamelmiddelen deugdelijk op te slaan (dan wel op een zodanige manier te bewaren dat die geen negatieve invloed heeft op de kwaliteit van de verdere verwerking) en gereed te maken voor transport.

3.3
Detaillist zal de Wecycle inzamelstraten zichtbaar in de winkel(s) op de locaties van Detaillist plaatsen. Detaillist zal inzamelstraten en bijbehorende inzamelmiddelen als een goed huisvader verzorgen en deze schoonhouden. Bij verlies van inzamelmiddelen kunnen vervangingskosten door Wecycle aan Detaillist worden doorbelast.

3.4
Detaillist zal de inzamelmiddelen steeds tijdig ledigen en de AEEA aanmelden bij Wecycle conform de acceptatiecriteria en/of aanleverregels van Wecycle.

3.5
De inzamelmiddelen en/of de AEEA dienen conform de aanleverregels klaar te staan voor de vervoerder. Als dit niet het geval is, mag de vervoerder de inzamelmiddelen en/of de AEEA weigeren. De kosten die hiermee verband houden zullen door Wecycle aan Detaillist worden doorbelast.

3.6
Wijzigen en/of annuleren van opdrachten van Detaillist betreffende het ophalen van AEEA kunnen alleen telefonisch geschieden tot uiterlijk 24 uur vóór de plandatum.

3.7
Personeel van Wederpartij dient te allen tijde aanwezig te zijn op de afhaallocatie wanneer de vervoerder langskomt om het AEEA op te halen namens Wecycle en zal de afleverbon krachtens toereikende volmacht tekenen. Het is enkel toegestaan de apparaten/boxen aan te bieden op het geregistreerde ophaaladres.

Artikel 4. Verplichtingen Detaillist

4.1
Detaillist is verplicht alle AEEA die zij inneemt uitsluitend aan Wecycle af te geven of, indien Wecycle dat aangeeft, aan een door haar aangewezen derde.

4.2
Alle AEEA die wordt ingenomen door Detaillist wordt vanaf het moment van inontvangstneming door Detaillist geacht de eigendom van Wecycle te zijn. Vanaf het moment van inname van de AEEA door Detaillist tot het moment van afgifte aan Wecycle is Detaillist houder van de AEEA voor Wecycle. Gedurende deze periode zal het ingenomen AEEA onder de verantwoordelijkheid van Detaillist vallen en zal het risico voor alle schade die aan of door de AEEA mocht ontstaan bij Detaillist liggen, tenzij deze schade is ontstaan door grove nalatigheid van Wecycle. Detaillist zal Wecycle dienaangaande vrijwaren ter zake van aanspraken van derden.

4.3
Met het aangaan van deze Overeenkomst doet Detaillist geheel en onvoorwaardelijk afstand van al haar andere (dan expliciet blijken uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden) en/of verdergaande rechten en/of aanspraken jegens Wecycle en/of de bij Wecycle aangesloten individuele producenten van de in de Nederlandse implementatiewetgeving bedoelde AEEA. Het bepaalde in dit artikel geldt mede als derdenbeding zoals bedoeld in artikel 6:253 e.v. BW ten behoeve van de bij Wecycle aangesloten individuele producenten.

Artikel 5. Kostenvergoeding

5.1
De hoogte van de door Detaillist te ontvangen kostenvergoedingen wordt berekend aan de hand van de door Wecycle gehanteerde tarieven welke zijn gebaseerd op de door De Vereniging Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten (NVMP) vastgestelde vergoedingen. Indien de NVMP deze vergoedingen op enigerlei aanpast, zal Wecycle gerechtigd zijn deze aanpassingen direct aan Detaillist door te zetten.

5.2
De kostenvergoedingen zullen per kalenderkwartaal achteraf worden betaald aan Detaillist op basis van de daadwerkelijk door Detaillist aan Wecycle afgegeven volumes AEEA waarbij de registratie van Wecycle leidend zal zijn. Wecycle zal binnen dertig (30) dagen na elk kalenderkwartaal in Euro’s betalen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3
Wecycle is op elk moment gerechtigd om de Kostenvergoeding eenzijdig aan te passen en/of de betaling daarvan op te schorten voor zover Detaillist haar verplichtingen onder de Overeenkomst niet nakomt, onder meer in het geval de AEEA niet daadwerkelijk aan Wecycle wordt afgegeven.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1
Wecycle is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding behoudens en voor zover de geleden schade door opzet of grove schuld van Wecycle of haar leidinggevend personeel, is toegebracht. Wecycle is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verlies van klanten, gederfde omzet en/of winst, reputatieschade, verminderde goodwill, gemiste besparing en schade door bedrijfsstagnatie.

6.2
De door Wecycle te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming(en) in de nakoming van de Overeenkomst, onrechtmatige daad of uit enige andere hoofde, is (cumulatief) beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Wecycle gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid in totaal (cumulatief) beperkt tot maximaal EUR 50.000 (vijftig duizend euro).

6.3
Wecycle is niet aansprakelijk voor schade indien Detaillist de klachten niet schriftelijk bij Wecycle indient en Wecycle, doordat Detaillist niet binnen de genoemde termijn deze mededeling heeft gedaan, in haar mogelijkheden is beperkt een onderzoek naar de schade in te stellen.

6.4
Alle aanspraken van Detaillist en derden vervallen indien deze niet binnen één (1) jaar nadat Detaillist respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert, bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

6.5
Detaillist vrijwaart Wecycle voor alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook in verband met door Wecycle aan Detaillist geleverde Diensten, tenzij en voor zover Detaillist bewijst dat een vordering van een derde op geen enkele wijze verband houdt met enige omstandigheid die in de risicosfeer van Detaillist ligt.

6.6
Het bepaalde in dit Artikel 6 alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Wecycle zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

Artikel 7. Overmacht

7.1
Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis of omstandigheid buiten de controle van Partijen die zij in redelijkheid niet kunnen voorkomen, zoals, maar niet beperkt tot: stroomstoringen, onderbreking, storing of defecten in internet, (vermoeden van) dierziekten, milieuverontreiniging, natuurgeweld, mobilisatie, oorlog, vijandelijkheden, opstand, rellen, calamiteiten, stakingen, bedrijfsblokkades, gebrek aan grondstoffen, vertraagde verstrekking aan Wecycle van bij derden bestelde zaken of diensten, ongevallen, bedrijfsvoeringen, door Wecycle onvoorziene problemen bij productie of transport, intrekking of niet-verlenging van benodigde vergunningen, certificaten, licenties e.d. en overheidsmaatregelen (waaronder maar niet beperkt tot handelsbeperkingen).

7.2
Wecycle is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van overmacht. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van Partijen zoveel mogelijk te proberen overmachtsituaties te voorkomen en te vermijden.

7.3
In geval van overmacht zijn Partijen zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor een periode van ten hoogste twee (2) maanden op te schorten.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1
Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten (daaronder begrepen, maar niet beperkt tot de merkrechten van Wecycle) met betrekking tot geleverde Diensten berusten bij Wecycle en gaan door de Overeenkomst niet over op Detaillist, ook niet indien de Diensten specifiek voor Detaillist ontworpen, ontwikkeld of samengesteld zijn.

8.2
Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming  van Wecycle is Detaillist niet gerechtigd om in publicaties of reclame-uitingen gebruik te maken van het woord- en/of beeldmerk van Wecycle.

Artikel 9. Geheimhouding

9.1
Wecycle en Detaillist zullen ervoor zorg dragen dat alle informatie die zij van elkaar ontvangen en waarvan zij weten of behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, geheim wordt gehouden.

9.2
Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij zullen Partijen de vertrouwelijke informatie welke hun ter beschikking staat niet aan derden ter beschikking stellen en aan haar personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties en van hen dezelfde geheimhoudingsverplichtingen te bedingen.

Artikel 10. Looptijd en beëindiging

10.1
Tenzij anders is overeengekomen, is een Overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd met een looptijd van 2 jaren. Na verstrijken van deze periode zal de betreffende overeenkomst stilzwijgend worden verlengd voor steeds dezelfde periode, tenzij een overeenkomst tegen het einde van de looptijd of de daaropvolgende verlengingsjaren door Wecycle en/of Detaillist schriftelijk en aangetekend wordt opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie (3) maanden waarbij voor elk jaar dat de Overeenkomst langer duurt dan de vaste initiële duur van twee (2) jaren één (1) maand extra opzegtermijn zal gelden met een maximum van zes (6) maanden opzegtermijn in totaal.

10.2
Onverminderd hetgeen elders in de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden is bepaald, geldt dat iedere Partij bevoegd is om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen ten opzichte van de andere Partij indien: (i) de andere Partij in verzuim is of zodanig materieel tekortschiet in de nakoming van een van de kernbedingen uit de Overeenkomst dat die tekortkoming de beëindiging van deze Overeenkomst rechtvaardigt en indien de in gebreke zijnde Partij niet binnen een daarvoor door de opzeggende Partij gestelde redelijke termijn na schriftelijke ingebrekestelling tot
volledig herstel in de nakoming is overgegaan, (ii) de andere Partij in staat van faillissement is verklaard, er surseance van betaling is verleend of de andere Partij wordt ontbonden, (iii) de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd, (iv) de andere Partij haar onderneming staakt of (v) er op een materieel gedeelte van de activa van de andere Partij beslag wordt gelegd waardoor de uitvoering van deze Overeenkomst wordt belemmerd en dit beslag niet binnen twee (2) maanden is opgeheven. Wecycle’s recht om op basis van dit artikel 10.2 van deze algemene voorwaarden de Overeenkomst te beëindigen doet uitdrukkelijk geen afbreuk aan haar recht op schadevergoeding of andere rechten uit hoofde van de betreffende Overeenkomst of op grond van de wet.

10.3
In een dergelijk geval is Detaillist gehouden tot vergoeding van de door Wecycle daardoor geleden en/of te lijden schade. Wecycle zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden met behoud van alle haar toekomende rechten op vergoeding van kosten, schade en rente.

10.4
Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven als dan bestaan. De beëindiging of ontbinding van een Overeenkomst ontslaat Partijen uitdrukkelijk niet van het bepaalde in Artikel 1 (Definities), Artikel 2 (Toepasselijkheid), Artikel 6 (Aansprakelijkheid), Artikel 9 (Geheimhouding), Artikel 10 (Beëindiging), Artikel 12 (Hoofdelijkheid) en Artikel 13 (Toepasselijk recht; bevoegde rechter) van deze algemene voorwaarden of andere verplichtingen uit de Overeenkomst die naar hun aard worden geacht door te lopen.

Artikel 11. Overdracht en uitbesteding

11.1
Wecycle behoudt zich het recht voor om een Overeenkomst gedeeltelijk of geheel door een derde te laten uitvoeren.

11.2
Detaillist is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst over te dragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wecycle. Dit is een onoverdraagbaarheidsbeding in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW en dit beding heeft goederenrechtelijke werking. Tevens staat dit beding aan rechtsgeldige verpanding van de onderliggende vordering(en) in de weg.

11.3
Wecycle is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen binnen de groep van ondernemingen waartoe Wecycle behoort.

 

Artikel 12. Hoofdelijkheid

12.1 Indien met twee of meer personen c.q. rechtspersonen een Overeenkomst wordt gesloten, is ieder van deze (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenis, die uit die Overeenkomst voortvloeit.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht; bevoegde rechter

13.1
Op alle met Wecycle gesloten Overeenkomsten, waarvan deze algemene voorwaarden geheel of ten dele deel uitmaken, is Nederlands recht van toepassing.

13.2
Partijen zullen trachten geschillen voortvloeiende uit of naar aanleiding van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen in eerste instantie in goed onderling overleg op te lossen. Indien dit niet tot een voor één der Partijen bevredigende oplossing leidt, zal het geschil bij voorkeur door Partijen gezamenlijk worden voorgelegd aan een bij het Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam ingeschreven mediator. Partijen zullen actief en constructief participeren in de mediationprocedure. Beide Partijen dragen de helft van de kosten van de mediation, tenzij in de procedure daarover andere afspraken worden gemaakt. Partijen wijzen gemeenschappelijk een mediator aan.

13.3
Indien de mediation niet of niet binnen een bevredigende termijn leidt tot een vaststellingsovereenkomst tussen Partijen, zal het geschil voortvloeiende uit of naar aanleiding van de Overeenkomst in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Den Haag.

Artikel 14. Wijziging en vindplaats van de algemene voorwaarden

14.1
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel.

14.2
Wecycle is gerechtigd te allen tijde deze algemene voorwaarden te wijzigen.

14.3
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie casu quo de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige Overeenkomst.