De groeiende aandacht voor de circulaire economie in de Miljoenennota stemt Stichting OPEN positief. Tegelijkertijd signaleert de Stichting dat verouderde doelstellingen de circulaire ambities van het Kabinet in de weg zitten. Stichting OPEN pleit voor doelstellingen die circulariteit bevorderen. De daarvoor benodigde aanpassingen aan Europese wetgeving laten echter nog lang op zich wachten. Naar verwachting zijn de nieuwe EU doelstellingen er niet eerder dan 2028. “Er liggen kansen voor Nederland om nu werk te maken van een circulaire e-waste sector” aldus Steven van Eijck, voorzitter van Stichting OPEN. 

Stichting OPEN dringt aan op een inzameldoelstelling die ondersteunend is aan de totstandkoming van een circulaire economie. In het regeerakkoord is vastgelegd dat de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair moet zijn. “Daarvoor moet nog veel gebeuren”, aldus Van Eijck. “Met de huidige doelstellingen zijn we eigenlijk verplicht om bijvoorbeeld zonnepanelen na 3 jaar weer van het dak te halen om zo tot de inzamelnorm te komen. Dat is niet alleen zonde, het is ook de verkeerde prikkel”.

De urgentie om tempo te maken is hoog, niet alleen vanwege de circulaire ambities van het Kabinet. Ook vanwege het strategisch belang van de grondstoffen die uit e-waste gewonnen kunnen worden.  Het maximaal benutten van ‘bovengrondse’ grondstoffen en een breder perspectief dan alleen recycling van e-waste zijn cruciaal volgens Van Eijck, die hierover ook met de staatssecretaris in gesprek is. 

Uit die gesprekken blijkt dat de staatssecretaris ook de noodzaak ziet om de UPV breder te trekken dan enkel recyclen.

“Vanuit onze Wecycle campagnes werken we hard om consumenten bewust te maken van het belang van verantwoorde omgang met e-waste. Het is nu aan het Rijk om substantiële stappen te zetten en een bijpassende circulaire doelstelling te formuleren.”

In afwachting van die wetgeving blijven Stichting OPEN en haar partners zich inzetten voor het steeds hoogwaardiger verwerken van e-waste. En het ondersteunen en ontwikkelen van circulaire projecten. Van Eijck: “Belangrijk is ook om circulaire innovaties te stimuleren. Producenten van elektrische apparaten zijn daar zelf mee bezig maar wat ons betreft zou een gedeeltelijke financiële stimulans  daarvoor goed kunnen komen uit het Groeifonds “.