Stichting OPEN brengt een aantal issues actief onder de aandacht bij overheid en politiek. Zo zetten we belangrijke onderwerpen op de kaart. Dit doen we door middel van gesprekken met Tweede Kamerleden en ambtenaren of door het delen van ons Position paper met onze uitgangspunten. Bijvoorbeeld over onderwerpen als de invoering van de afgifteplicht als het vastleggen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle partijen in de keten.

Invoering afgifteplicht

Door het instellen van een afgifteplicht, kan de juiste afhandeling van e-waste gegarandeerd worden. Via een afgifteplicht worden inzamelpartijen en handelaren, die e-waste ontvangen van consumenten of bedrijven, verplicht het ter verwerking af te geven aan gespecialiseerde elektronicarecyclers met een CENELEC-certificaat. Vandaag de dag wordt nog steeds circa één op de vier (27%) afgedankte apparaten op illegale, niet-gecertificeerde wijze, verwerkt. Hierdoor gaan waardevolle grondstoffen verloren, kunnen gevaarlijke stoffen in het milieu terechtkomen en komt er onnodig veel CO2 vrij. Met de afgifteplicht wordt ook de handhaving op illegale verwerking eenvoudiger.

Op dit moment is het instellen van de afgifteplicht gekoppeld aan de nieuwe Omgevingswet en deze wordt keer op keer uitgesteld. Stichting OPEN wil echter zo snel mogelijk stappen zetten richting een volledig circulaire economie en heeft daarvoor de afgifteplicht nodig. In het Tweede Kamerdebat over circulaire economie op 18 november is, tot grote tevredenheid van Stichting OPEN, weer gevraagd naar een snelle invoering van de afgifteplicht. De staatssecretaris heeft daar toegezegd dat de afgifteplicht nog steeds op 1 juli 2022 moet starten. De staatssecretaris gaat binnenkort in overleg met betrokken partijen over een voorstel.

Vastleggen op verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Het vastleggen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van overheid, ketenpartijen en maatschappelijke organisaties zorgt voor een heldere rolverdeling tussen de verschillende partijen die bij de ontwikkeling en uitvoering van het circulaire economiebeleid zijn betrokken. Dit heet het all actors principe. Zo kunnen ketenpartners elkaar stimuleren en aanspreken, kan er beter worden gehandhaafd en weten we zeker dat iedereen volledig én op tijd meewerkt aan de transitie naar een circulaire e-wastesector. Ook de staatssecretaris geeft inmiddels aan dat er een systeemverandering nodig is. In februari 2022 komt de staatssecretaris met een eerste voorstel voor deze systeemverandering.

Actief public affairs beleid

Onze inzet is erop gericht om de juiste voorwaarden te scheppen zodat we binnen twee jaar de wettelijke inzameldoelstelling van 65 procent halen. De stip de horizon is volledige circulariteit. Een volledig circulaire e-wastesector is een enorme uitdaging, en kunnen we met elkaar bereiken. Zo zorgen we ervoor dat grondstoffen, onderdelen en producten zo veel mogelijk hun waarde behouden. Om deze complexe opgave te klaren zet Stichting OPEN zich in voor samenwerking tussen producenten, ketenpartners én de overheid.

Meer weten of suggesties? Mail naar danielle.elings@stichting-open.org