Tijdens het GrondstoffenPoort verkiezingsdebat over de circulaire economie op 8 maart waren de deelnemende (aspirant) Kamerleden van CDA, D66, GroenLinks, SP en VVD verrassend eensgezind: de overheid moet eerst zelf het goede voorbeeld geven voordat wettelijke normen volgen. Deze conclusie werd getrokken naar aanleiding van de vraag welke concrete maatregelen er in Nederland en Europa nodig zijn om de stevige ambities met betrekking tot de circulaire economie te realiseren (te weten 50 procent reductie van primaire grondstoffen in 2030 en een volledige circulaire economie in 2050).

“Hoewel er ook een verantwoordelijkheid ligt bij de markt, kan de Nederlandse overheid de transitie naar de circulaire economie versnellen door als launching costomer haar eigen inkoopkracht slimmer in te zetten”, aldus Mulder (CDA). Zo kan de overheid een sterkere rol spelen in het stimuleren van de markt voor secundaire grondstoffen. Vanuit Stichting OPEN beschouwen wij een overheid die het goede voorbeeld geeft als ‘de basis op orde’. Wij gaan de komende kabinetsperiode graag met politici en bestuurders in gesprek over wat er nog meer nodig is om de basis op orde te krijgen. Bijvoorbeeld over handhaving van het ‘all actors principe’ in de afvalketen. Of door bij de inkoop van zonnepanelen al afspraken te maken over de inzameling en recycling wanneer deze producten in de afvalfase terechtkomen. Ondertussen blijven wij vanuit Stichting OPEN investeren in procesverbetering en innovatie op het gebied van de inzameling en recycling van e-waste, met als doel om de wettelijke inzameldoelstelling van 65 procent binnen twee jaar te realiseren en de e-waste sector meer circulair te maken.

Richting de markt zetten de (aspirant) Kamerleden vooral in op normering en fiscaliteit. Zo zet Kröger (GroenLinks) in op transparant rapporteren en het meetbaar maken van resultaten. Van Eijs (D66) opperde onder meer om circulaire producten fiscaal te belonen. Deze en andere onderwerpen, zoals levensduurverlenging en hergebruik van producten, worden momenteel uitgewerkt in het Circulaire Economie Actieplan van de Europese Commissie. De aanwezige politici verschilden van mening over hoe hier mee om te gaan. Waar De Groot (VVD) met oog op een gelijk speelveld en eerlijke concurrentie de Europese regels wil afwachten, ziet Kröger (GroenLinks) juist kansen voor Nederland om als koploper alvast maatregelen in te voeren. Vanuit Stichting OPEN zetten wij in op een goede balans, waarbij wij ons realiseren dat afstemming noodzakelijk is.