Zoetermeer, 28 mei 2020

Click here for English version

Bij het doen van de laatste kwartaal- of jaaropgave van 2019 door producenten heeft Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN) kenbaar gemaakt een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) aan te gaan vragen. Met dit bericht informeren wij u over de laatste ontwikkelingen.

Actuele zaken en ontwikkelingen

  • AVV-aanvraag: het proces
  • Intensieve contacten met de ministeries
  • Minister Wiebes: retourpremie voor koel- en vriesapparaten
  • Interview: waarom de producenten de handen ineen hebben geslagen
  • Meest gestelde vragen over Stichting OPEN

AVV-aanvraag: het proces

Op 1 april jl. heeft Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN) een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) bij de overheid aangevraagd. Deze aanvraag is ingediend namens 2.000 producenten, het overgrote deel van de markt. Stichting OPEN voldoet daarmee aan het meerderheidsvereiste.

De AVV heeft betrekking op alle elektrische en elektronische apparaten die in Nederland op de markt worden gebracht en voorziet in een landelijk dekkende, doelmatige afvalbeheerstructuur voor Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA of e-waste). Met de AVV kan Stichting OPEN namens alle producenten centraal regie voeren op de organisatie en uitvoering van de inzameling en recycling van e-waste, inzetten op het verder circulair maken van de e-wastesector, kunnen de producenten van elektronische apparaten voldoen aan hun wettelijke verplichtingen en worden de kosten op een eerlijke wijze door alle producenten gedragen.

De verwachting is dat het ministerie van IenW eind juni het ontwerpbesluit zal afgeven. Dit wordt zes weken ter inzage gelegd bij Rijkswaterstaat. Gedurende die termijn kan iedereen zienswijzen op het ontwerpbesluit indienen. Vervolgens wordt het definitieve besluit opgesteld. Als het AVV-besluit in 2020 tijdig wordt genomen, is Stichting OPEN vanaf 1 januari 2021 volledig operationeel en neemt dan de invulling van de wettelijke producentenverantwoordelijkheid over.

Intensieve contacten met de ministeries

“In al mijn activiteiten voor de e-wastesector heb ik regelmatig contact met de beleidsmakers in Den Haag. Zelden echter zo intensief als de afgelopen weken”, aldus projectdirecteur van Stichting OPEN Jan Vlak.

“Onze AVV-aanvraag die op 1 april jl. werd ingediend, valt in een periode waarin circulaire economie, CO2-reductie en producentenverantwoordelijkheid zowel in Europa als in Nederland mogen rekenen op grote belangstelling van bestuurders, politici en maatschappelijke organisaties. Het heeft onze activiteiten in een stroomversnelling gebracht. Terwijl het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de aanvraag in behandeling nam, wij een onderzoek startten naar de retourpremie en gesprekken voerden met ketenpartners, kwam het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) met een voorstel voor CO2-reductie.”

Waardering

De oprichting van Stichting OPEN mag rekenen op de steun van 2.000 producenten, het overgrote deel van de markt. Ronald Wassenaar, CEO van BSH, is een van hen. “Stichting OPEN gaat een duidelijke knip zetten tussen collectieve inzameling en marktwerking in de verwerking. Daarom steun ik het initiatief van harte. Marktwerking wordt in eerste instantie gecreëerd door aanbesteding van contracten voor sorteren, transporteren en recyclen van de verschillende soorten afgedankte apparaten. Producenten verdelen daarbij net als nu de kosten naar rato van hun marktpositie. Die eerlijke en evenredige bijdrage wordt verzekerd door een Algemeen Verbindend Verklaring, waarmee een gelijk speelveld voor iedereen wordt gecreëerd.”

Minister Wiebes: retourpremie voor koel- en vriesapparaten

Op 24 april jl. kondigde minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan dat het Kabinet in het kader van de transitie naar een circulaire economie een pakket CO2-reducerende maatregelen neemt. Dat pakket zou tot meer en beter hergebruik van grondstoffen en materialen moeten leiden. Eén van de maatregelen die daarbij wordt genoemd, is een retourpremie van 35 euro bij het inleveren van een oude koel- en vrieskast bij gelijktijdige aankoop van een nieuw apparaat. De retourpremie moeten de producenten voor hun rekening nemen.

Stichting OPEN gaat in 2020 diverse instrumenten onderzoeken die kunnen bijdragen aan het circulair maken van de e-wastesector. Daarbij wordt onder andere onderzocht hoe een retourpremiesysteem op koel- en vrieskasten, gekoppeld aan een zichtbare circulariteitsbijdrage, kan bijdragen aan het op efficiënte en effectieve wijze circulair maken van de e-wastesector in het algemeen en aan de inzameldoelstelling van 65 procent in het bijzonder. Als gevolg van de recente brief van minister Wiebes van EZK voert Stichting OPEN dat reeds geplande onderzoek eerder uit. Hierover volgt in een volgend voortgangsbericht meer informatie.

Interview: waarom de producenten de handen ineen hebben geslagen

De inzameldoelstelling voor afgedankte elektrische apparaten en lampen (e-waste) is verhoogd naar 65 procent, de producentenverantwoordelijkheid wordt uitgebreid en de maatschappelijke ambitie is gericht op een gesloten kringloop (circulariteit). Producenten hebben inmiddels de handen ineengeslagen met een daadkrachtige aanpak die toewerkt naar deze nieuwe realiteit. Jan Kamminga en Jan Vlak, respectievelijk voorzitter en projectdirecteur van Stichting OPEN, leggen uit hoe de nieuw opgerichte Stichting OPEN dat gaat doen.

Lees hier het hele interview met Jan Kamminga en Jan Vlak.

Meest gestelde vragen over Stichting OPEN

Op de website van Stichting OPEN www.stichting-open.org/faq vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden over Stichting OPEN, de AVV-aanvraag en andere actuele zaken. Mocht u nog een vraag hebben die hier niet bij staat, dan kunt u deze mailen naar info@stichting-open.org.