Op 24 april jl. kondigde minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan dat het Kabinet in het kader van de transitie naar een circulaire economie een pakket CO2-reducerende maatregelen neemt, die meer en beter hergebruik van grondstoffen en materialen beogen. Eén van de maatregelen die daarbij genoemd werd, was een retourpremie van 35 euro bij het inleveren van een oude koel- en vrieskast.

In de brief van minister Wiebes aan de Tweede Kamer staat hierover: “De maatregel ziet toe op het inzamelen en recyclen van oude koel- en vrieskasten met toepassing van een retourpremie van minimaal 35 euro per oude koel- of vrieskast. De retourpremie als financiële prikkel kan worden uitgevoerd binnen het reeds bestaande wettelijke systeem van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid waarbinnen een correcte verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (volgens de Regeling AEEA) plaatsvindt. Met deze maatregel kan circa 0,1- 0,2 Mton CO2 worden gereduceerd.”

Onduidelijk was of het Kabinet aan deze maatregel zou bijdragen met een subsidie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft hierover met een verklaring duidelijkheid verschaft. Dat de retourpremie zal worden uitgevoerd “binnen het reeds bestaande wettelijke systeem van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid”, betekent volgens het ministerie van IenW dat de producenten en importeurs van koel- en vrieskasten verantwoordelijk zijn voor de organisatie, bekostiging en het uitkeren van de retourpremie aan de consument. De overheid subsidieert de retourpremie niet.

Het ministerie van IenW meldt eveneens dat producenten en importeurs van koel- en vrieskasten in de gelegenheid worden gesteld uit eigen beweging een landelijk dekkend systeem vorm te geven en alle actoren in de keten daarbij te betrekken. Het voorbereiden en invoeren van een landelijk retourpremiesysteem door producenten en importeurs vergt enige tijd; het ministerie verwacht dat in 2021 het systeem in werking kan zijn.

In dit verband gaat Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN) onder andere onderzoeken hoe een retourpremiesysteem gekoppeld aan een circulariteitsbijdrage op koel- en vrieskasten kan bijdragen aan het op efficiënte en effectieve wijze circulair maken van de e-wastesector in het algemeen en aan de inzameldoelstelling van 65 procent in het bijzonder. Gezien de brief van minister Wiebes van EZK gaat Stichting OPEN dit onderzoek nu versneld uitvoeren.

In de bijlage ziet u een overzicht van de antwoorden van het ministerie van IenW op de veelgestelde vragen over de retourpremie bij het inleveren van een oude koel- en vrieskast bij aankoop van een nieuw apparaat.