Reorganisatie geeft impuls aan gesloten kringloop

Click here for the English version

Zoetermeer – 18 december 2019

De producenten van elektrische apparatuur gaan de organisatie van de inzameling en recycling van hun afgedankte apparaten (e-waste) versterken. Een nieuwe regieorganisatie, stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN), gaat zich erop richten dat namens alle producenten op effectieve en efficiënte wijze de wettelijke doelstellingen worden behaald.

De komende jaren staan producenten voor de opgave om de huidige inzamelresultaten van e-waste te verhogen. Producenten moeten voldoen aan de Europese inzameldoelstelling om 65% van alle door hen nieuw op de markt gebrachte apparaten en verlichting in te zamelen en hoogwaardig te recyclen. Het inzamelpercentage lag in 2018 op 49%.

Stichting OPEN neemt in de nieuwe opzet de verantwoordelijkheid voor de inzameling en de recycling van e-waste in heel Nederland op zich. Anders dan nu het geval is, gaan de producenten centraal de regie voeren over het behalen van de doelstellingen, waardoor zij invulling kunnen geven aan hun producentenverantwoordelijkheid. Ook kunnen zij vanuit een gezamenlijke basis het gesprek met de overheid voeren over het behalen van de doelstellingen. Deze nieuwe opzet beantwoordt aan de wens van het ministerie IenW om via een versterkte regie op de organisatie en uitvoering van de inzameling en recycling van e-waste de realisering van de gestelde doelen zo goed mogelijk te verzekeren.

“De (branche)organisaties van producenten hebben onder ogen gezien dat zij met de huidige versnipperde en ingewikkelde organisatie van inzameling van e-waste de wettelijke inzameldoelstelling niet gaan halen”, zegt Jan Kamminga, voorzitter van stichting OPEN. “We ontkomen er niet aan om het hele systeem drastisch te stroomlijnen, waarbij de regie namens alle producenten in één hand wordt gelegd en de inzameling, transport en recycling van e-waste wordt ingekocht in de markt.”

Regie scheiden van uitvoering| De regieactiviteiten zijn de activiteiten die producenten op grond van hun wettelijke verplichtingen moeten uitvoeren in verband met hun producentenverantwoordelijkheid. Deze moeten in één hand komen bij een partij die alle producenten vertegenwoordigt en die gesprekspartner is van de overheid. De uitvoeringsactiviteiten zijn de activiteiten die door marktpartijen worden uitgevoerd, zoals inzameling, sortering, transport en recycling. Deze worden in opdracht van de regieorganisatie ingekocht in de vrije markt.

Krachtenbundeling in plaats van versnippering| In de nieuwe opzet bundelen de huidige productstichtingen van witgoed, audio- en visual apparatuur, verlichting, gereedschappen, ICT, zonnepanelen en overige elektrische apparaten hun functies. Elke branche wordt direct vertegenwoordigd in het bestuur van stichting OPEN. Alle regietaken en de verantwoording naar overheid en samenleving worden voortaan belegd bij stichting OPEN.

De stichting sluit via een eigen inkooporganisatie contracten met inzamelaars, transporteurs en recyclers in de markt en creëert daarmee een gelijk speelveld. Dat maakt de markt transparanter en toegankelijker en zorgt voor een grotere mate van mededinging, meer efficiency en een eerlijke verdeling van de kosten voor de producenten.

Algemeen Verbindend Verklaring| De producenten die hun verantwoordelijkheid voor het behalen van de inzameldoelstelling van e-waste overdragen aan stichting OPEN, dragen naar rato van hun activiteiten bij aan de kosten. De stichting wil verzekeren dat dit op een transparante en eerlijke manier gebeurt. Daarom gaat de stichting bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) aanvragen (met uitzondering van lampen waarvoor stichting LightRec in juli 2019 een AVV kreeg toegewezen tot 1 januari 2023) die alle producenten verplicht om hun bijdrage te betalen. Kruissubsidiëring van de kosten wordt uitgesloten.

“Zo’n AVV waar regie en uitvoering van elkaar zijn gescheiden, wordt al jaren met goede resultaten toegepast, bijvoorbeeld door de stichting Afvalfonds Verpakkingen en door stichting LightRec voor de inzameling en recycling van lampen”, aldus Jan Kamminga. “Onlangs is daarvoor weer een nieuwe AVV afgegeven door het ministerie. Dit instrument zorgt voor de gewenste regie en een gelijk speelveld voor alle producenten. Wij denken daarom dat dit instrument een cruciale bijdrage zal leveren aan de gestroomlijnde organisatie die wij beogen. In aanloop naar de nieuwe opzet heeft het ministerie IenW aangegeven een AVV-aanvraag van stichting OPEN met belangstelling tegemoet te zien.”

Ambities stichting OPEN| Stichting OPEN verwacht zes tot negen maanden nodig te hebben om de nieuwe opzet volledig operationeel te maken. Zij verwacht een belangrijke versnelling te kunnen geven aan de inzameling en recycling van e-waste, op weg naar een gesloten kringloop voor elektronica. Het niveau van de inzameling voldoet dit jaar nog niet aan nieuwe Europese inzameldoelstellingen, die van elke lidstaat eisen dat het volume van inzameling en recycling ten minste 65% vormt van het volume nieuw op de markt gebrachte elektrische apparaten.

De lopende aanpak van de verhoging van inzameling onder de vleugels van het Monitoringberaad, waarin naast producenten alle andere betrokken partijen in de keten samenwerken, gaat gewoon door. Het Monitoringberaad en de ketenpartijen zullen in de invoering van de nieuwe opzet worden betrokken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de woordvoerder van stichting OPEN:
Frank Witte via 06 – 5373 6170 / 020 – 452 5225 of f.witte@creativevenue.nl