Deze Kostenvergoedingsregels zijn van toepassing op de “Overeenkomst voor Retailer ter inzameling en afgifte van AEEA via service partner” (hierna: de “Overeenkomst”) waarvan deze Kostenvergoedingsregels integraal onderdeel uitmaken.

De in deze Kostenvergoedingsregels gebruikte termen die met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de Overeenkomst, tenzij expliciet anders is aangegeven in deze Kostenvergoedingsregels Retailer.

Kostenvergoeding

Retailer ontvangt een Kostenvergoeding voor de uitvoering van de Overeenkomst. De hoogte van de Kostenvergoeding is afhankelijk van:

  1. de hoeveelheid (aantal stuks) daadwerkelijk door de Retailer ingezamelde en aan AEEA B.V. dan wel de Service Partner afgegeven AEEA, een en ander zoals opgenomen op en op basis van het Overzicht; en,
  2. de hoogte van de vergoedingen zoals uitgewerkt in onderstaande tabel.

Tabel

fractie CRT Beeldbuistelevisie en monitoren 4,12 euro per CRT of (computer) monitor met een beeldbuis
fractie FPD Platte televisies en monitoren (Flat Panel Display) 4,12 euro per TV of (computer)monitor met een plat beeldscherm
fractie GWG Groot witgoed apparaten 7,72 euro per groot witgoedapparaat
fractie KV Koel-/vriesapparaten 7,72 euro per koel-/vriesapparaat
fractie KEI Kleine elektrische en ICT-apparaten 9,27 euro voor een vol Inzamelmiddel
1,03 euro per overig elektrisch apparaat dat niet in het Inzamelmiddel past

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Distributiecentrum

Indien Retailer vanaf een distributiecentrum elektrische apparaten grootschalig (in containers) gesorteerd aanbiedt in ongeveer vijf fracties (GWG, KV, KEI, CRT en FPD), ontvangt zij een Kostenvergoeding van 164,80 euro per ton/kg ingezamelde AEEA. In dat geval is de Kostenvergoeding per stuks zoals beschreven in de tabel niet van toepassing.

De datum van inwerkingtreding van de nieuwe retailvergoeding is 1 april 2023 en loopt tot het einde van de huidige AVV-periode van Stichting OPEN (31 december 2025).

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd volgens de consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek met een maximum van 3 procent.