Deze Kostenvergoedingsregels zijn van toepassing op de “Overeenkomst ter inzameling en afgifte van armaturen en lampen” (hierna: de Overeenkomst) waar van deze Kostenvergoedingsregels Armatureninzameling integraal onderdeel uitmaken.

De in deze Kostenvergoedingsregels Armatureninzameling gebruikte termen die met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de Overeenkomst, tenzij expliciet anders is aangegeven in deze Kostenvergoedingsregels Armatureninzameling.

Kostenvergoeding

Inzamelpunt ontvangt een Kostenvergoeding voor de uitvoering van de Overeenkomst. De hoogte van de Kostenvergoeding is afhankelijk van:

  1. de hoeveelheid (kg) daadwerkelijk door Inzamelpunt ingezamelde en aan AEEA B.V. afgegeven Armaturen, een en ander zoals opgenomen op en op basis van het Overzicht; en,
  2. de hoogte van de vergoedingen zoals uitgewerkt in onderstaande tabel.

De Kostenvergoeding is gebaseerd op de feitelijke afgifte van de Armaturen aan AEEA B.V. Het Inzamelpunt dat  de Kostenvergoeding wil ontvangen, dient alle Armaturen die hij inzamelt, waarvoor hij op basis van de Overeenkomst gerechtigd is een Kostenvergoeding te ontvangen, af te geven aan AEEA B.V.

Tabel

Soort inzameling Inzamelmiddel Vergoeding
Fijnmazig Armaturenbox EUR 0,10  per kg
Bulk klein Portaalcontainer EUR 0,15 per kg
Bulk groot Open container EUR 0,15 per kg

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.