Artikel 1. Definities

1.1
De in deze Algemene Voorwaarden Armatureninzameling (hierna: Algemene Voorwaarden) gebruikte termen die met een hoofdletter zijn geschreven hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de “Overeenkomst ter inzameling en afgifte van armaturen en lampen” (hierna: de “Overeenkomst”), tenzij expliciet anders is aangegeven in deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen AEEA B.V. en Inzamelpunt. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend indien en voor zover deze tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2
De toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden waarvan Inzamelpunt zich mocht bedienen, wordt door AEEA B.V. expliciet van de hand gewezen.

2.3
Indien één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. AEEA B.V. en Inzamelpunt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanleverregels AEEA

3.1
Inzamelpunt zal te allen tijde de Aanleverregels Armatureninzameling volgen en dienovereenkomstig handelen. Inzamelpunt is verplicht zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te houden aan alle verplichtingen die voor Inzamelpunt voortvloeien uit de Aanleverregels Armatureninzameling, de Kostenvergoedingsregels Armatureninzameling en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Inzamelpunt vrijwaart AEEA B.V. tegen alle aanspraken van derden, overheidsinstanties daaronder begrepen, indien en voor zover Inzamelpunt zich niet aan de Overeenkomst, de wet- en regelgeving, de Aanleverregels Armatureninzameling, de Kostenvergoedingsregels Armatureninzameling en/of deze Algemene Voorwaarden houdt.

3.2
Inzamelpunt is verplicht alle ingenomen Armaturen, Lampen en overige elektrische en elektronische apparaten (hierna tezamen: AEEA) in de daartoe door AEEA B.V. ter beschikking gestelde inzamelmiddelen deugdelijk op te slaan (dan wel op een zodanige manier te bewaren dat die geen negatieve invloed heeft op de kwaliteit van de verdere verwerking) en gereed te maken voor transport.

3.3
Inzamelpunt zal de door AEEA B.V. verstrekte inzamelmiddelen als een goed huisvader verzorgen en deze schoonhouden. Bij verlies van inzamelmiddelen kunnen vervangingskosten door AEEA B.V. aan Inzamelpunt worden doorbelast.

3.4
Inzamelpunt zal de inzamelmiddelen steeds tijdig aanmelden bij AEEA B.V. conform de Aanleverregels Armatureninzameling.

3.5
De inzamelmiddelen en/of de AEEA dienen conform de Aanleverregels Armatureninzameling klaar te staan voor de transporteur. Als dit niet het geval is, mag de transporteur de inzamelmiddelen en/of de AEEA weigeren. De kosten die hiermee verband houden kunnen door AEEA B.V. aan Inzamelpunt worden doorbelast.

3.6
Wijzigen en/of annuleren van opdrachten door Inzamelpunt betreffende het ophalen van AEEA kan op werkdagen (maandag t/m vrijdag m.u.v. feestdagen) via myOPEN tot 15.00 uur op de dag dat de order door Inzamelpunt is aangemeld.

3.7
Personeel van Inzamelpunt dient te allen tijde aanwezig te zijn op het ophaaladres wanneer de transporteur langskomt om het AEEA op te halen namens AEEA B.V. en zal de afleverbon krachtens toereikende volmacht tekenen. Het is enkel toegestaan de apparaten/boxen aan te bieden op het geregistreerde ophaaladres.

Artikel 4. Verplichtingen Inzamelpunt

4.1
Inzamelpunt is verplicht alle op grond van de Overeenkomst ingezamelde Armaturen en Lampen af te geven aan AEEA B.V. of, indien AEEA B.V. dat aangeeft, aan een door haar aangewezen derde. Dit geldt eveneens voor alle elektrische en elektronische apparaten waar Inzamelpunt een kostenvergoeding voor overeen is gekomen met AEEA B.V. in een aan de Overeenkomst gehecht Addendum.

Artikel 5. Vergoeding

5.1
Afspraken over een door Inzamelpunt te ontvangen Kostenvergoeding voor de inzameling van AEEA dient schriftelijk overeen te worden gekomen tussen Partijen in de Overeenkomst of in een aan de Overeenkomst gehecht Addendum.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1
Tot en met het moment dat de AEEA door de door AEEA.B.V. ingeschakelde derde wordt opgehaald, draagt Inzamelpunt de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de AEEA. Vanaf het moment van ophaling draagt AEEA B.V. de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid over de AEEA.

6.2
AEEA B.V. is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding behoudens en voor zover de geleden schade door opzet of grove schuld van AEEA B.V. of haar leidinggevend personeel is toegebracht. AEEA B.V. is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade waaronder begrepen, maar niet beperkt tot verlies van klanten, gederfde omzet en/of winst, reputatieschade, verminderde goodwill, gemiste besparing of schade door bedrijfsstagnatie.

6.3
De door AEEA B.V. te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming(en) in de nakoming van de Overeenkomst, onrechtmatige daad of uit enige andere hoofde, is (cumulatief) beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door AEEA B.V. gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid in totaal beperkt tot maximaal EUR 50.000 (vijftig duizend euro).

6.4
AEEA B.V. is niet aansprakelijk voor schade indien Inzamelpunt de klachten niet schriftelijk bij AEEA B.V. indient binnen de in Artikel 6.5 genoemde termijn.

6.5
Alle aanspraken van Inzamelpunt en derden vervallen indien deze niet binnen zes (6) maanden nadat zij daarmee bekend waren of redelijkerwijs konden zijn, schriftelijk zijn ingediend bij AEEA B.V. dan wel aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter.

6.6
Inzamelpunt vrijwaart AEEA B.V. voor alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook in verband met door Inzamelpunt aan AEEA B.V. geleverde uitvoering van de Overkomst.

6.7
Het bepaalde in dit Artikel 6 alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan AEEA B.V. zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient, alsmede de 100% moederorganisatie van AEEA B.V Stichting OPEN.

Artikel 7. Overmacht

7.1
Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis of omstandigheid buiten de controle van Partijen die zij in redelijkheid niet kunnen voorkomen, zoals, maar niet beperkt tot: stroomstoringen, onderbreking, storing of defecten in internet, (vermoeden van) dierziekten, pandemieën, milieuverontreiniging, natuurgeweld, mobilisatie, oorlog, vijandelijkheden, opstand, rellen, calamiteiten, stakingen, bedrijfsblokkades, gebrek aan grondstoffen, vertraagde verstrekking aan AEEA B.V. van bij derden bestelde zaken of diensten, ongevallen, bedrijfsvoeringen, door AEEA B.V. onvoorziene problemen bij productie of transport, intrekking of niet-verlenging van benodigde vergunningen, certificaten, licenties e.d. en overheidsmaatregelen (waaronder maar niet beperkt tot handelsbeperkingen).

7.2
AEEA B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van overmacht. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van Partijen zoveel mogelijk te proberen overmachtsituaties te voorkomen en te vermijden.

7.3
In geval van overmacht zijn Partijen zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor een periode van ten hoogste twee (2) maanden op te schorten.

Artikel 8. Intellectuele en eigendomsrechten

8.1
Alle intellectuele eigendomsrechten (daaronder begrepen, maar niet beperkt tot de merkrechten van AEEA B.V.) met betrekking tot uitvoering van de Overeenkomst berusten bij AEEA B.V. en gaan nimmer over op Inzamelpunt.

8.2
Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van AEEA B.V. is Inzamelpunt niet gerechtigd om in publicaties of reclame-uitingen gebruik te maken van enig woord- en/of beeldmerk van AEEA B.V., Stichting OPEN en/of Wecycle.

Artikel 9. Geheimhouding

9.1
AEEA B.V. en Inzamelpunt zullen ervoor zorg dragen dat alle informatie die zij van elkaar ontvangen en waarvan zij weten of behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, geheim wordt gehouden.

9.2
Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij zullen Partijen de vertrouwelijke informatie welke hun ter beschikking staat niet aan derden ter beschikking stellen en aan haar personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties en van hen dezelfde geheimhoudingsverplichtingen te bedingen.

Artikel 10. Looptijd en beëindiging

10.1
Tenzij door Partijen schriftelijk anders overeengekomen gaat de Overeenkomst in op de dag van accordering in het platform myOPEN danwel (digitale) ondertekening en geldt voor onbepaalde tijd.

10.2
De Overeenkomst kan door een ieder der Partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand tenzij anders overeengekomen.

10.3
Als AEEA B.V. door de opzegging van de Overeenkomst schade lijdt dan is Inzamelpunt gehouden deze te vergoeden. AEEA B.V. zal wegens de opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

10.4
Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven alsdan bestaan. De beëindiging of ontbinding van een Overeenkomst ontslaat Partijen in ieder geval en uitdrukkelijk niet van het bepaalde in Artikel 2 (Toepasselijkheid), Artikel 6 (Aansprakelijkheid), Artikel 8 (Intellectuele Eigendomsrechten), (Artikel 9 Geheimhouding) en Artikel 12 (Toepasselijk recht; bevoegde rechter)

Artikel 11. Overdracht en uitbesteding

11.1
AEEA B.V. behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een derde te laten uitvoeren, doch slechts onder de gehele verantwoordelijkheid van AEEA B.V.

11.2
Inzamelpunt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AEEA B.V. Dit is een onoverdraagbaarheidsbeding in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW en dit beding heeft goederenrechtelijke werking. Tevens staat dit beding aan rechtsgeldige verpanding van de onderliggende vordering(en) in de weg.

11.3
AEEA B.V. is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen.

Artikel 12. Toepasselijk recht; bevoegde rechter

12.1
Deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en de overeenkomsten die ter uitvoering van of in samenhang met deze Overeenkomst worden gesloten en alle niet-contractuele verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst, inclusief geschillen over de geldigheid van deze Overeenkomst, worden beheerst door en zullen worden uitgelegd overeenkomstig Nederlands recht.

12.2
Partijen zullen trachten elk geschil in goed overleg en te goeder trouw op te lossen.

12.3
Tenzij anders overeengekomen in deze Overeenkomst, zullen alle geschillen in verband met deze Overeenkomst en alle niet-contractuele verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst, inclusief geschillen over de geldigheid van deze Overeenkomst, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag

Artikel 13. Wijziging en vindplaats van de Algemene Voorwaarden

13.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel.

13.2
AEEA B.V. is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. AEEA B.V. zal Inzamelpunt tenminste 30 dagen voor het ingaan van de wijziging schriftelijk (e-mail) op de hoogte brengen van een wijziging van de algemene voorwaarden.

13.3
Van toepassing is steeds de laatste versie casu quo de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige Overeenkomst.