Artikel 1. Definities

Aanleverregels Retailer: de aanleverregels van AEEA B.V. te raadplegen op  https://www.stichting-open.org/aanleverregels-retailer/  welke onlosmakelijk onderdeel vormen van de tussen AEEA B.V. en Retailer gesloten Overeenkomst tenzij deze uitdrukkelijk niet van toepassing worden verklaard;
 AEEA: afgedankte elektrische en elektronische apparatuur als bedoeld in artikel 1, lid 1, sub c van de Nederlandse implementatiewetgeving van de Richtlijn 2012/19/EU van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (PbEU 2012, L 197/38);
 AEEA B.V. Afvalbeheerstructuur AEEA B.V. handelend onder haar handelsnaam AEEA B.V. een onderneming statutair gevestigd en kantoorhoudende te (2719 EN) Zoetermeer aan de Baron de Coubertinlaan 7, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82041180 alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen. AEEA B.V. is de door Stichting OPEN opgerichte inkooporganisatie en de aangewezen partij om overeenkomsten te sluiten in het kader van de inzameling van AEEA en zo ook met Retailer.
 Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen AEEA B.V. en Retailer alsmede iedere opdracht die Retailer aan AEEA B.V. verstrekt, alsmede alle (rechts)handelingen die met één en ander verband houden;
Partijen: AEEA B.V. en/of Retailer;
Retailer: de detaillist en/of de retailer met wie AEEA B.V. de Overeenkomst is overeengekomen;
Regeling AEEA: Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 3 februari 2014, nr. IENM/BSK-2014/14758, houdende vaststelling regels met betrekking tot afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur);
Stichting OPEN: Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland;

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst voor zover deze door Stichting OPEN en Retailer van toepassing zijn verklaard. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend indien en voor zover deze tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2
De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarvan Retailer zich mocht bedienen, wordt door AEEA B.V. expliciet van de hand gewezen.

2.3
Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. AEEA B.V. en Retailer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanleverregels AEEA

3.1
Retailer zal te allen tijde de Aanleverregels Retailer volgen en dienovereenkomstig handelen. Tenzij de Aanleverregels Retailer door Partijen in de Overeenkomst uitdrukkelijk niet van toepassing zijn verklaard. Retailer is verplicht zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te houden aan alle verplichtingen die voor Retailer voortvloeien uit de Aanleverregels Retailer en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Retailer vrijwaart AEEA B.V. tegen alle aanspraken van derden, overheidsinstanties daaronder begrepen, indien en voor zover Retailer zich niet aan de Overeenkomst, de wet- en regelgeving, de Aanleverregels Retailer, en/of deze algemene voorwaarden houdt.

3.2
Retailer is verplicht al het ingenomen AEEA in de daartoe door AEEA B.V. of een door AEEA B.V. ingeschakelde derde  ter beschikking gestelde inzamelmiddelen deugdelijk op te slaan (dan wel op een zodanige manier te bewaren dat die geen negatieve invloed heeft op de kwaliteit van de verdere verwerking) en gereed te maken voor transport.

3.3
Indien geleverd zal Retailer zal geleverde inzamelstraten zichtbaar in de winkel(s) op de locaties van Retailer plaatsen. Retailer zal inzamelstraten en/of inzamelmiddelen als een goed huisvader verzorgen en deze schoonhouden. Bij verlies van inzamelstraten en/of inzamelmiddelen kunnen vervangingskosten door AEEA B.V. aan Retailer worden doorbelast.

3.4
Retailer zal de inzamelmiddelen steeds tijdig aanmelden bij AEEA B.V. of bij de door AEEA B.V. ingeschakelde derde conform de Aanleverregels

3.5
De inzamelmiddelen en/of de AEEA dienen conform de Aanleverregels Retailer klaar te staan voor de vervoerder. Als dit niet het geval is, mag de vervoerder de inzamelmiddelen en/of de AEEA weigeren. De kosten die hiermee verband houden kunnen door AEEA B.V. aan Retailer worden doorbelast.

3.6
Wijzigen en/of annuleren van opdrachten door Retailer betreffende het ophalen van AEEA kan op werkdagen (maandag t/m vrijdag m.u.v. feestdagen) via myOPEN tot 15.00 uur van de dag dat de order door Retailer is aangemeld.

3.7
Personeel van Retailer dient te allen tijde aanwezig te zijn op de ophaaladres wanneer de vervoerder langskomt om het AEEA op te halen namens AEEA B.V. en zal de afleverbon krachtens toereikende volmacht tekenen tenzij vooraf anders overeen wordt gekomen. Het is enkel toegestaan de apparaten/boxen aan te bieden op het geregistreerde ophaaladres.

Artikel 4. Verplichtingen Retailer

4.1
Retailer is verplicht alle AEEA die hij inzamelt uitsluitend aan AEEA B.V. af te geven of, indien AEEA B.V. dat aangeeft, aan een door AEEA B.V. aangewezen derde.

Artikel 5. Kostenvergoeding

5.1
Afspraken over een door Retailer of AEEA B.V. te ontvangen (kosten)vergoeding dienen schriftelijk overeen te worden gekomen tussen Partijen in de Overeenkomst.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1
Tot en met het moment dat de AEEA door AEEA B.V. of een door AEEA B.V. ingeschakelde derde wordt opgehaald, draagt de Retailer de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de AEEA. Vanaf het moment van ophaling draagt AEEA B.V. de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid over de AEEA.

6.2
AEEA B.V. is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding behoudens en voor zover de geleden schade door opzet of grove schuld van AEEA B.V. of haar leidinggevend personeel, is toegebracht. AEEA B.V. is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verlies van klanten, gederfde omzet en/of winst, reputatieschade, verminderde goodwill, gemiste besparing en schade door bedrijfsstagnatie.

6.3
De door AEEA B.V. te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming(en) in de nakoming van de Overeenkomst, onrechtmatige daad of uit enige andere hoofde, is (cumulatief) beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door AEEA B.V. gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid in totaal beperkt tot maximaal EUR 50.000 (vijftig duizend euro).

6.4.
AEEA B.V. is niet aansprakelijk voor schade indien Retailer de klachten niet schriftelijk bij AEEA B.V. indient binnen de in artikel 6.5 genoemde termijn.

6.5.
Alle aanspraken van Retailer en derden vervallen indien deze niet binnen zes (6) maanden nadat Retailer respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert, schriftelijk zijn ingediend bij AEEA B.V., dan wel aanhangig zijn gemaakt bij de bevoegde rechter.

6.6.
Retailer vrijwaart AEEA B.V. voor alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook in verband met door AEEA B.V. aan Retailer geleverde diensten.

6.7.
Het bepaalde in dit Artikel 6 alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan AEEA B.V. zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient alsmede de 100% moederorganisatie van AEEA B.V., Stichting OPEN.

 

Artikel 7. Overmacht

7.1
Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis of omstandigheid buiten de controle van Partijen die zij in redelijkheid niet kunnen voorkomen, zoals, maar niet beperkt tot: stroomstoringen, onderbreking, storing of defecten in internet, (vermoeden van) dierziekten, pandemieën, milieuverontreiniging, natuurgeweld, mobilisatie, oorlog, vijandelijkheden, opstand, rellen, calamiteiten, stakingen, bedrijfsblokkades, gebrek aan grondstoffen, vertraagde verstrekking aan AEEA B.V. van bij derden bestelde zaken of diensten, ongevallen, bedrijfsvoeringen, door AEEA B.V. onvoorziene problemen bij productie of transport, intrekking of niet-verlenging van benodigde vergunningen, certificaten, licenties e.d. en overheidsmaatregelen (waaronder maar niet beperkt tot handelsbeperkingen).

7.2
AEEA B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van overmacht. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van Partijen zoveel mogelijk te proberen overmachtsituaties te voorkomen en te vermijden.

7.3
In geval van overmacht zijn Partijen zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst voor een periode van ten hoogste twee (2) maanden op te schorten.

Artikel 8. Intellectuele Eigendomsrechten

8.1
Alle intellectuele eigendomsrechten (daaronder begrepen, maar niet beperkt tot de merkrechten van AEEA B.V. en/of Stichting OPEN) met betrekking tot uitvoering van de Overeenkomst berusten bij AEEA B.V. en gaan nimmer over op Retailer.

8.2
Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van AEEA B.V. is Retailer niet gerechtigd om in publicaties of reclame-uitingen gebruik te maken van het woord- en/of beeldmerk van AEEA B.V., Stichting OPEN en/of Wecycle.

Artikel 9. Geheimhouding

9.1
AEEA B.V. en Retailer zullen ervoor zorg dragen dat alle informatie die zij van elkaar ontvangen en waarvan zij weten of behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, geheim wordt gehouden.

9.2
Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij zullen Partijen de vertrouwelijke informatie welke hun ter beschikking staat niet aan derden ter beschikking stellen en aan haar personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties en van hen dezelfde geheimhoudingsverplichtingen te bedingen.

Artikel 10. Looptijd en beëindiging

10.1
Tenzij door Partijen schriftelijk anders overeengekomen gaat de Overeenkomst in op de dag van (digitale) ondertekening danwel accordering in het platform myOPEN en geldt voor onbepaalde tijd.

10.2
De Overeenkomst kan door een ieder der Partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand tenzij anders overeengekomen.

10.3
Als AEEA B.V. door de opzegging van de Overeenkomst schade lijdt dan is Retailer gehouden deze te vergoeden. AEEA B.V. zal wegens de opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

10.4
Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven alsdan bestaan. De beëindiging of ontbinding van een Overeenkomst ontslaat Partijen in ieder geval en uitdrukkelijk niet van het bepaalde in Artikel 2 (Toepasselijkheid), Artikel 6 (Aansprakelijkheid), Artikel 8 (Intellectuele Eigendomsrechten),  ( Artikel 9 Geheimhouding)en Artikel 12 (Toepasselijk recht; bevoegde rechter)

Artikel 11. Overdracht en uitbesteding

11.1
AEEA B.V. behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst gedeeltelijk of geheel door een derde te laten uitvoeren.

11.2
Retailer is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst over te dragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AEEA B.V. Dit is een onoverdraagbaarheidsbeding in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW en dit beding heeft goederenrechtelijke werking. Tevens staat dit beding aan rechtsgeldige verpanding van de onderliggende vordering(en) in de weg.

11.3
AEEA B.V. is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht; bevoegde rechter

12.1
Deze algemene voorwaarden, de Overeenkomst en de overeenkomsten die ter uitvoering van of in samenhang met deze Overeenkomst worden gesloten en alle niet-contractuele verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst, inclusief geschillen over de geldigheid van deze Overeenkomst, worden beheerst door en zullen worden uitgelegd overeenkomstig Nederlands recht.

12.2
Partijen zullen trachten elk geschil in goed overleg en te goeder trouw op te lossen.

12.3
Tenzij anders overeengekomen in deze Overeenkomst, zullen alle geschillen in verband met deze Overeenkomst en alle niet-contractuele verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst, inclusief geschillen over de geldigheid van deze Overeenkomst, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag.

 

Artikel 13. Wijziging en vindplaats van de algemene voorwaarden

13.1
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel.

13.2
AEEA B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. AEEA B.V. zal Retailer tenminste 30 dagen voor het ingaan van de wijziging schriftelijk (e-mail) op de hoogte brengen van een wijziging van de algemene voorwaarden

13.3
Van toepassing is steeds de laatste versie casu quo de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige Overeenkomst.